89km ER.— 1, Dubai Valentine (T Bishop) 13.98; 2, Zaha (N Baynes) 13.97; 3, Zamel (R Cole) 13.75. 78km ER veteran horse.— 1, GFA Dainty Dancer (P Higgs) 12.27; 2, Grey Medlar (J Chisholm) 12.25.