1, Varo M (D Neilson); 2, Bowhouse Rubis (W Whitaker); 3, Astral 57 (S Hutton).